โครงการนี้เกิดมาจาก การริเริ่มของผู้บริหารที่อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตภาคอีสานตอนบนซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานโรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม โรงงานที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของบริษัทโรซ่า เราเชื่อว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดี ชุมชนดี จะนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ที่จัดทำโครงการนี้เพื่อ

 1. เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียนโดยใช้แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 2. เพื่อพัฒนายกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากร โดยจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

 

สิ่งที่ได้รับจากการจัดทำกิจกรรม

 1. โรงเรียนได้รับรู้ข้อมูลทางโภชนาการที่ถูกต้อง เพื่อนำไปพัฒนาได้จริง
 2. สร้างการปลูกฝังและรู้จักแบรด์โรซ่า ผ่านทางการทำกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 3. โรงเรียนสามารถดึงศักยภาพของคุณครู และนักเรียนแกนนำ ออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
 4. โรงเรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับโรงเรียน และชุมชน ให้เป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืน
 5. เด็กนักเรียนมีร่างการที่สมส่วนและสุขภาพดี ลดปัญหาเด็กอ้วน , เด็กเตี้ย เด็กฟันผุ ฯลฯ
 6. เป็นการสร้างภาคีเครือข่าย ระหว่างหน่วยงานราชการ,บริษัท,โรงเรียน, ชุมชน เพื่อทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
 7. สร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ที่ดี ระหว่างบริษัทและหน่วยงานราชการ,และบริษัทกับชุมชน, บริษัทและโรงเรียน
 8. โรงเรียนที่สามารถรักษาคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรไว้ได้ สามารถเข้าประกวดโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร(ระดับประเทศ) เช่น โรงเรียนบ้านท่าโสมที่เข้าร่วมโครงการในปี 2557 หลังจากนั้นยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้จนได้รับรางวัลเป็น โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรของประเทศ
 9. ทำให้เห็นศักยภาพของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่มีศักยภาพด้านเงินก็จริงแต่การทำให้ครูและนักเรียนพร้อมใจร่วมมือร่วมแรงที่จะพัฒนาโรงเรียนของตนเองก็เป็นเรื่องที่ยากมาก

ส่วนโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก สามารถพัฒนาได้ง่าย แต่ก็ขาดทุนทรัพย์และกำลังคน ซึ่งทั้งสองส่วนต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างมากในการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร

 

Funny Healthy Trip

เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับโรงเรียนที่ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีจิตอาสา มาร่วมกิจกรรมจำนวน 3 วัน 2 คืน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองโรงเรียนเพชร และเยี่ยมชมไร่มะเขือเทศ พร้อมผลิตซอสมะเขือเทศที่มีเพียงขวดเดียวในโลกด้วยมือคุณเอง


แกลลอรี่

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

สั่งซื้อสินค้าของเรา

สั่งซื้อสินค้าของเรา