ด้วยบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ร่วมมือกับ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ริเริ่มจัดทำโครงการโฮมฮักนักกีฬาน้อย ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา การเจริญเติบโต ทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นการสนับสนุนความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฎิบัติเชิงลึก ผ่านกิจกรรมการแข่งขันโฮมฮักนักกีฬาน้อย (Roza Kid’s Athletics) โดยใช้ทักษะด้านการวิ่ง กระโดด ทุ่ม ขว้าง ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของการเล่นกีฬาทุกประเภท และยังช่วยเพิ่มทักษะด้านการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย โดยผู้ฝึกสอนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านพลานามัยแก่เด็กนักเรียน ฝึกให้เด็กได้ใช้ทักษะทางกระบวนการคิด การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการพัฒนากีฬาของประเทศ ซึ่งปัจจุบันเราได้จัดทำโครงการนี้มาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยแบ่งออกเป็น

รอบแรก อบรมครูผู้ฝึกสอน

รอบสอง จัดแข่งขัน

รอบสาม ชิงชนะเลิศ à(แคมป์โฮมฮักนักกีฬาน้อย/กิจกรรมทัศนศึกษา)

 

สิ่งที่ได้รับจากการจัดทำกิจกรรม

  1. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม ฝึกการมีวินัย
  2. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี
  3. สร้างการปลูกฝังและรู้จักแบรนด์ ผ่านทางการทำกิจกรรมโฮมฮักนักกีฬาน้อย
  4. สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการ (สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
  5. เป็นการสร้างโอกาสทางการกีฬาให้กับเด็กๆ ตามชนบท หรือพื้นที่ห่างไกล ให้มีความทัดเทียมกับเด็กใน เมือง
  6. คุณครูสามารถนำทักษะทางด้านกีฬาที่ได้จากการอบรม ไปพัฒนาให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนให้มีความรู้ทางด้านกีฬาได้อย่างถูกต้อง
  7. นักกีฬาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปฝึกฝนทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาไปเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต (จาก 5 ปีที่ผ่านมาเราได้ตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติจากโครงการนี้ โดยปีแรกเป็นนักกีฬาค้ำถ่อ ปีต่อมาได้นักกีฬายกน้ำหนัก

แกลลอรี่

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

สั่งซื้อสินค้าของเรา

สั่งซื้อสินค้าของเรา