แนวคิด

บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลที่เป็นแหล่งเกื้อกูลให้เกิดอาหารหล่อเลี้ยงคนทั่วโลก
บริษัทฯจึงตระหนักดีว่าความยั่งยืนของบริษัทจะเกิดขึ้นได้จากการสร้างความยั่งยืนให้กับท้องทะเล

วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นของบริษัทในการให้ความสำคัญและมีความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทางท้องทะเล

นโยบายของเรา

บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการทำประมงแบบยั่งยืนโดย
มีนโยบายควบคุมปริมาณวัตถุดิบสัตว์น้ำ
และมีการตรวจทวนสอบการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายกำหนด
โดยไม่สนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่า
ปลาแมคเคอเรลและปลาทูที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง

1.การจับสัตว์น้ำผลพลอยได้ที่ประกอบด้วยฉลาม วาฬ ปลาโลมา เต่า
2.วัตถุดิบที่มาจากเรือประมงที่มีการขนถ่ายกลางทะเล
3.วัตถุดิบที่อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์หรือมีความเสี่ยงต่อขั้นวิกฤติใกล้สูญพันธุ์
4.แหล่งพื้นที่จับที่มีการทำประมงเกินขนาดหรือผิดกฎหมาย
5.ไม่ได้มาจากวิธีการจับโดยเครื่องมือการประมงที่ผิดกฎหมายและต้องห้ามต่างๆ
6.เรือระมงที่ผิดกฎหมายและถูกขึ้นบัญชีดำของทางการและหน่วยงานอนุรักษ์ใดๆ
7.การใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรมและผิดกฎหมาย

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

สั่งซื้อสินค้าของเรา

สั่งซื้อสินค้าของเรา