HR Supervisor

Head office Hi - Q Food Products Co., Ltd. Bangplee Samut prakarn

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ป.ตรี ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการ รัฐศาตร์ นิติฯและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน หรือสนใจศึกษาด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องบ้าง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้คล่อง
 • มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ตั้งใจในการทำงาน ให้งานสำเร็จ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน
รายละเอียดและความรับผิดชอบ
 • งานสรรหา : วางแผนและดำเนินการรับสมัครงาน การนัดสัมภาษณ์ การคัดเลือก
 • งานอบรม พัฒนา : ค้นหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร วางแผน ประสานติต่อจัดเตรียมหลักสูตร และสนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาให้ลุล่วง
 • งานแรงงานสัมพันธ์ : ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านระเบียบข้อบังคับ การควบคุมให้ปฏิบัตาม และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สวัสดิการ

ตําแหน่งที่สมัคร
ข้อมูลส่วนตัว
File ประกอบการสมัครงาน

อัพโหลด

No file chosen
ประวัติส่วนตัว (Resume) ชนิด PDF, Zip ขนาดไม่เกิน 10 MB

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

ดูเพิ่มเติม

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
02-316-2544 | 02-316-2545

สำหรับธุรกิจและกิจการ

สั่งซื้อออนไลน์

กลับสู่ด้านบน

สั่งซื้อสินค้าของเรา

กลับสู่ด้านบน

สั่งซื้อสินค้าของเรา

ดูเพิ่มเติม