การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ

แนวคิด

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาตินี้

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน สร้างความตระหนักถึงปัญหาในอนาคตและร่วมหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

เพื่อรวมพลังภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการในการขับเคลื่อนการผลิตอาหารอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย

เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศในมุมมองต่างๆ

รูปแบบกิจกรรม

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ระหว่างนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

โดยรูปแบบการ นำเสนอมี หลากหลาย อาทิ การบรรยายพิเศษ การอภิปราย การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมของนิสิตสาขา ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการจากสถาบันต่างๆ และเป็นเวทีในการแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางอาหาร และโภชนาการของบริษัทผลิตอาหารและเวชภัณฑ์ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ การ การประชุมวิชาการจึงเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มแข็งและก้าวหน้าทางวิชาการ นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีต่อไป