โรซ่า โฮมฮัก รักลูกหลาน โภชนาการดี

แนวคิด

เกิดจากการที่เด็กไทยบริโภคผักไม่ถึง 4 ช้อนโต๊ะ เราจึงมีแนวคิดที่จะสร้างปัญจัยพื้นฐานที่สำคัญด้านภาวะโภชนาการ ที่มีคุณภาพ และ ถูกสุขลักษณะให้แก่เด็กๆ ส่งเสริมให้เด็กบริโภคผักอย่างน้อยมื้อละ 4 ช้อนโต๊ะ

การเข้าไปขับเคลื่อนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “โฮมฮักรักลูกหลานโภชนาการดี” ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 19 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร อาทิ สิ่งแวดล้อมถูกลักษณะ ความปลอดภัยในโรงเรียน การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน และ การเจริญเติบโตสมวัยด้วยหลักโภชนาการที่ถูกต้อง โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์อนามัย เขต สสจ / รพสต., ครอบครัว , บุคคลากรในโรงเรียน และ ชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาด้านโภชนาการในพื้นที่แถบภาคอีสานตอนบน ส่งเสริมให้โรงเรียนใน จังหวัด อุดรธารี และ จังหวัด หน่องคาย มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร และ เด็กทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพดี

รูปแบบกิจกรรม

กระบวนการทำงานของโครงการ “โฮมฮัก รักลูกหลาน โภชนาการดี”

  • รับสมัครโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ 
  • ปฐมนิเทศ โรงเรียนนำเสนอความพร้อม และ ROZA ชี้แจงและทำความเข้าใจกับโรงเรียน
  • ค่ายโฮมฮัก เสริมความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลากรในโรงเรียน
  • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสริมกำลังใจและประเมินความก้าวหน้าของโครงการ
  • ติวเข้มเพิ่มศักยภาพสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมสูงสุด เพื่อเตรียมยื่นประเมินระดับเพชร
  • ROZA FUUNY HEALTHY TRIP ฉลองความสำเร็จให้กับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร