Consumer Information Center (24 hours)

โทร : 02-316-2544 | 02-316-2545

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

16/17 หมู่ 7 ซอยวัดสลุด ถ.บางนา-ตราด กม.9 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย 10540

โทร : (+662) 750 0505
โทรสาร : (+662) 750 2633, (+662) 750 2636

โรงงาน บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สาขา บางบ่อ)

195 หมู่ 2 ถ. สำโรง-คลองด่าน ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย 10560

โทร : (+662) 338 1023-6
โทรสาร : (+662) 338 1119

โรงงาน บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สาขา ฉะเชิงเทรา)

8/11 หมู่ 11 ถ.ร.พ.ช ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย 24000

โทร : (+6638) 593 532-3 
แฟกซ์ : (+6638) 593 534