บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

 

            บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2529 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 13 ล้านบาท ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ในการที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินกิจการ บริษัท ฯ ได้เน้นไปที่การส่งออกตลาดต่างประเทศ ได้ร่วมทำการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์กับคู่ค้าต่างประเทศมากมาย จนกระทั่งสามารถเป็นผู้ผลิตให้กับตราสินค้าที่เป็นผู้นำตลาดในหลายประเทศทั่วโลก

ในปี พ.ศ. 2533 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการบุกเบิกตลาดในประเทศ ด้วยการนำบรรจุภัณฑ์ที่มี "ฝาเปิดง่าย" เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรก ภายใต้ตราสินค้า "ไฮ-คิว" ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและยอมรับของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 15% ด้วยระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีว่า นอกจากการสร้างความแตกต่างที่ตัวสินค้าแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตราสินค้าก็คือ การพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

ในปี พ.ศ. 2539 บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 70 ล้านบาท และสามารถประมูลซื้อลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าตรา " โรซ่า " ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดอาหารสำเร็จรูป และ ตลาดซอสปรุงรสได้ในที่สุด จากนั้นบริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุน เพิ่มบริษัทในเครืออีก 2 แห่ง คือ บริษัท ไฮคิวแคนนิ่ง (ปัตตานี) จำกัด และบริษัท โรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไฮคิวแคนนิ่ง (ปัตตานี) จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องประมาณ 100 ตันต่อวัน ทั้งนี้ เพราะจังหวัดปัตตานีเป็นแหล่งวัตถุดิบปลาที่สำคัญ การตั้งโรงงานในแหล่งวัตถุดิบ ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศ และตลาดส่งออกต่างประเทศ

บริษัท โรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตซอสมะเขือเทศเข้มข้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตซอสมะเขือเทศ และปลาซาร์ดีนบรรจุกระป๋อง มีกำลังการผลิตถึง 5,000 ตัน

ต่อปี การลงทุนใน บริษัท โรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ทำให้เราได้วัตถุดิบที่สดใหม่ป้อนเข้าสู่โรงงานได้ทันที นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างงาน และกระจายรายได้ออกสู่ชนบทอีกด้วย ในปัจจุบันนี้ บริษัท โรซ่าเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP และ HACCP

ปี พ.ศ. 2544 บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 130 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานอีกแห่งที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงงานแห่งใหม่นี้จะเป็น โรงงานผลิตเครื่องปรุงรสที่ทันสมัย และได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทย เพื่อเป็นการขยายธุรกิจในเชิงรุกเข้าสู่ตลาดเครื่องปรุงรส ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ และความชำนาญสูง

ภายในระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา บริษัท ฯ มีอัตราการเติบโตของยอดขาย เพิ่มมากขึ้นกว่า 30 เท่า การขยายตัวของสินทรัพย์ 73 เท่า การเติบโตที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเพราะเรามีปณิธานและความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ ที่จะผลิตแต่สินค้าคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

พันธกิจ

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ หัวใจสู่ความสำเร็จ

การเจริญเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

เช่นเดียวกับ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มีอัตราการเจริญเติบโต และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามีปณิธานยึดมั่นกับการผลิตที่มีคุณภาพ และ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก

คุณภาพ 

เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่ จากแหล่งวัตถุดิบโดยตรง มาสู่ขั้นตอนการผลิตที่มีการควบคุม คุณภาพ มาตรฐานสูง สะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

การพัฒนาคุณภาพ 

ทำให้เราไม่หยุดนิ่งกับการวิจัยค้นคว้า และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อน และหลากหลายของผู้บริโภค ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เรามีความเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้น จึงจะทำให้ตราสินค้า "ไฮคิว" และ  "โรซ่า" ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภคตลอดไป

 

วิสัยทัศน์

ความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่เป็นเลิศไปสู่ศตวรรษที่ 21

จากนี้ไป สู่ศตวรรษที่ 21 เรามีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย 2 ประการ คือ

ประการที่ 1 เน้นที่การสร้างงาน สร้างโอกาส เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย

ประการที่ 2 มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการขยาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่เพิ่มขึ้นทั้งใน และต่างประเทศ